Vragen, suggesties en klachten

Organisatie Kiekeboe Kinderopvang heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.

Vragen, suggesties en klachten

Klachten

Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene(n). Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de klachtenfunctionaris/directie. Zij is te bereiken per email: info@kiekeboe.info, een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. Bij bestanden, op deze pagina, vind u onze interne klachtenreglement.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl
In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u onder het intern klachtreglement.