Oudercommissie

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal (peuteropvang). Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen.

Oudercommissie

Medezeggenschap
Kiekeboe Kinderopvang hanteert een medezeggenschapsregeling voor ouders via de oudercommissie. Voor de oudercommissie is een reglement opgesteld waarin de rechten en de medezeggenschap is geregeld.

Taak en rolopvatting oudercommissie
Binnen Kiekeboe Kinderopvang heeft de oudercommissie een adviserende en ondersteunende rol. Zij brengen advies uit over het beleid en behartigen de belangen van de individuele ouder binnen Kiekeboe Kinderopvang.

In de oudercommissie nemen ouders zitting die ook gebruik maken van de dienstverlening van Kiekeboe Kinderopvang. Vanuit de organisatie neemt de leidinggevende zitting in de oudercommissie. Ouders kunnen zich bij de leidinggevende van Kiekeboe Kinderopvang aanmelden voor de oudercommissie, waarna het zal worden voorgelegd aan de oudercommissie. De oudercommissie zal de desbetreffende ouder uitnodigen om een oudercommissievergadering bij te wonen. Het (her)kiezen van de leden wordt uitgevoerd in overeenstemming met het reglement van de oudercommissie.

Oudercommissieoverleg
De oudercommissie komt eens per kwartaal bijeen. De voorzitter van de oudercommissie zorgt voor de agenda en eventuele bijlagen en verspreid deze onder de leden van de oudercommissie. Vaste agendapunten die terug komen in de vergadering zijn:

  • pedagogisch beleid
  • beleid binnen de organisatie
  • thema avonden
  • 1x per 2 jaar de tevredenheidsonderzoek
  • wat verder nog ter tafel komt
  • agenda

Overige agendapunten kunnen worden ingebracht bij de voorzitter van de oudercommissie, met inachtneming van de afgesproken aanlevertijden. De oudercommissievergadering wordt geleid door de voorzitter van de oudercommissie.

Notulen
De notulen van de oudercommissievergadering worden roulerend gemaakt door de leden van de oudercommissie. De notulen worden tijdens teamoverleggen besproken. Tevens zijn de notulen ten alle tijden op te vragen bij de leidinggevende van de locatie.

Afspraken en acties worden opgenomen in de notulen, de afhandeling hiervan en het toezien op het nakomen van eventuele afspraken wordt geëvalueerd in de eerst volgende vergadering dat gepland staat.