Piramide methode

Piramide is een educatief concept voor jonge kinderen. Het helpt de pedagogisch medewerker om kinderen goed te begeleiden in de ontwikkeling. Door slimme combinaties van activiteiten en spel krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Een betere start kun je ze niet geven!

Piramide methode

Kiekeboe Kinderopvang werkt volgens de Piramide methode. De Piramide methode richt zich op acht ontwikkelingsgebieden:

  • Ontwikkeling van de waarneming: werken met alle zintuigen zoals voelen, proeven, ruiken, zien en horen aan de hand van aanschouwelijk materiaal. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het verder leren.
  • Persoonlijkheidsontwikkeling: werken aan zelfredzaamheid, zelfstandigheid, zelfcontrole en doorzettingsvermogen.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: leren omgaan met gevoelens als blij, bedroefd, boos en bang. Sociaal gedrag als weerbaarheid, samenspelen en coöperatief leren.
  • Ontwikkeling van denken en rekenen: omgaan met ordeaspecten als sorteren, classificeren (groeperen) en seriëren (in volgorde zetten), omgaan met getallen, tellen en vergelijken en het maken van eenvoudige operaties.
  • Ontwikkeling van taal, lezen en schrijven: communiceren met andere kinderen en met volwassenen, werken aan woordenschatuitbreiding, interactief voorlezen, voorbereiden op lezen en schrijven.
  • Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning: werken aan ruimte- en tijdsbesef, het leren van ruimte- en tijdsbegrippen en het oriënteren op de wereld door het opdoen van ervaringen in de projecten.
  • Motorische ontwikkeling: grof motorische vaardigheden als springen, mikken, zwemmen en dans als totaalbeleving. Fijn motorische vaardigheden als teken- en schrijfmotoriek, zoals het omgaan met stiften, potloden, schaar, het schrijven van letters en cijfers.
  • Kunstzinnige ontwikkeling en beeldende ontwikkeling: werken met klei, verf, papier en textiel en beeldaspecten als kleur, vorm, licht en ruimte. Muzikale ontwikkeling: werken met liedjes en muzikale elementen als maat, ritme, toonhoogte en toonsterkte.
  • Digitale geletterdheid: mediawijsheid: praten over mediagebruik, kennismaken met digitale apparaten en verschillende media (bijv. krant, tv, YouTube); computational thinking: o.a. het  uitvoeren van een taak door stap voor stap een reeks handelingen uit te voeren.

Met de kinderen wordt er elke 4 weken gewerkt aan een nieuw project waarin een thema centraal staat. Tijdens een project staan de ontwikkelingsgebieden centraal. Deze worden gestimuleerd door middel van knutselen, zingen, spelletjes en praten in de kring. 

In de gang staat een thematafel. Op het thematafel liggen spullen die betrekking hebben met het thema en de kinderen kunnen er naar kijken. Bij het begin van het thema wordt de ouderbrochure per mail naar de ouders verzonden.

Met de 3+ kinderen doen wij extra 3+activiteiten om ze spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool.